Ahmad Zahir - Zabi Jawanmard - Farsi - Khorasani - Afghani Video

Whotamo1
Time3 min
Rating4.86/5
Views: 85926
Rated83
After nearly 30 years, we finally have our Ahmad Zahir back!
Zabi Jawanmard Ahmad Zahir Khorasan Khorasani Farsi Dari Afghanistan Afghani Afghan Tajiki Tajik Pashto Pashtu Pakhto Afghan Songs Hazaragi Hazara Uzbek Kabul Mazar-e-Sharif Mazar-i-Sharif Herat Parwan Shamali Panjshir Kabul Jan Balkh Mazar Mazaar Qandahar Paktia Samangan Kandahar Khost Paktika Jalalabad Tahkar Kundoz Baghlan
Tags afghan, ahmad, zahir
All videos here are rated over 4.7 stars with over 40 ratings, AWESOME.

Find MOAR!