Zabi Jawanmard - Ahmad Zahir - Farsi - Khorasani - Afghani Video

Whotamo1
Time5 min
Rating4.85/5
Views: 112022
Rated156
Beautifully sung.
Ahmad Zahir Zabi Jawanmard Khorasan Khorasani Farsi Dari Afghanistan Afghani Afghan Tajiki Tajik Pashto Pashtu Pakhto Afghan Songs Hazaragi Hazara Uzbek Kabul Mazar-e-Sharif Mazar-i-Sharif Herat Parwan Shamali Panjshir Kabul Jan Balkh Mazar Mazar Qandahar Samangan Kandahar Tahkar Kundoz Baghlan
Tags afghan, afghani, afghanistan, ahmad, dari, farsi, jawanmard, khorasan, khorasani, pakhto, pashto, pashtu, tajik, tajiki, zabi, zahir
All videos here are rated over 4.7 stars with over 40 ratings, AWESOME.

Find MOAR!